PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU DZIECI

W parafii sakrament chrztu jest udzielany w każdą niedzielę miesiąca oprócz pierwszej podczas mszy świętej o g. 13.00. Rodzice dziecka oraz kandydaci na chrzestnych, nasi parafianie zobowiązani są do uczestnictwa w konferencji. Katecheza chrzcielna dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych, naszych parafian odbywa się w pierwsze piątki miesiąca o g. 18:40 salce teatralnej.

Wolę chrztu zgłaszają rodzice dziecka. Spisanie aktu chrztu następuje na podstawie okazanego aktu urodzenia dziecka z USC. Rodzice chrzestni są zobowiązani dostarczyć z Parafii swego ZAMIESZKANIA stosowną zgodę na podjęcie się funkcji chrzestnego.

W pierwszy dzień Bożego Narodzenia i w Wielkanoc chrzty również odbywają się podczas mszy świętej o g. 13.00.

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO NT CHRZESTNYCH:

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 –

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

KOMPENDIUM ŻYCIA  SAKRAMENTALNEGO

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa. Są one owocem zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa na Krzyżu.  Zostały powierzone Kościołowi, aby przez nie Bóg udzielał nam swojego życia.

Przynoszą one duchowy owoc w życiu tych, którzy przyjmują je z odpowiednią dyspozycją duchową

(z wiarą i w stanie łaski uświecającej).

Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka poprzez umocnienie i wzrost wiary oraz oddanie czci Bogu. Dla ludzi wierzących sakramenty są konieczne, aby osiągnąć zbawienie.

Łaska sakramentalna jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa i właściwą każdemu sakramentowi. Duch Święty uzdrawia i przemienia tych, którzy przyjmują sakrament, upodabniając ich do Syna Bożego.

W sakramentach Kościół otrzymuje zadatek swego dziedzictwa i uczestniczy już w życiu wiecznym.

Owoce łask sakramentalnych:

Sakramenty przekształcają życie doczesne i świeckie na święte i zbawcze. Dają wzrost wiary.

Budują Mistyczne Ciało Chrystusa, którym jest Kościół.

Usposabiają do owocnego przyjmowania wszelkiej łaski od Boga, sprawiają nowe narodzenie i rozwój

chrześcijańskiego życia z wiary, dają uzdrowienie naszej duszy i ciału, uzdalniają nas do służby.

Sakramenty dzielimy na trzy grupy:

1). Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia

Sakramenty TE są FUNDAMENTAMI całego życia chrześcijańskiego.

2).  Sakramenty uzdrowienia:

sakrament namaszczenia chorych oraz sakrament pojednania i pokuty, czyli spowiedź

W sakramentach tych Kościół, mocą Ducha Świętego, kontynuuje Chrystusowe dzieło uzdrowienia i zbawienia człowieka.

3).  Sakramenty służące Kościołowi:

sakrament małżeństwa oraz sakrament święceń (kapłaństwo)

Poprzez te sakramentach w Kościele dokonuje się komunia jedności oraz służba.         

Niektóre sakramenty można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej (czyli po spowiedzi): Eucharystia, bierzmowanie, sakrament święceń, małżeństwo, namaszczenie chorych.

Sakramenty, które przyjmujemy dla zgładzenia grzechów to: chrzest oraz pokuta (spowiedź).

Sakrament chrztu:

Chrzest sprawia, że rodzimy się do życia nadprzyrodzonego i czyni nas spadkobiercami nieba.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, daje nam życie w Duchu i otwiera dostęp do innych sakramentów.

Sakrament ten jest także nazywany „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym” (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt „nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

Ochrzczony, otrzymawszy w chrzcie „światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka” (J 1, 9), (Hbr 10, 32) staje się „dzieckiem światłości” (1 Tes 5, 5) i samą „światłością” (Ef 5, 8).

Skutki chrztu świętego

W sakramencie chrztu zostaje w nas rozbudzony dar wiary, przez który rozpoczyna się w nas życie wieczne.

 • Sakrament chrztu powoduje w nas odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych.
 • Narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Bożym i świątynią Ducha Świętegooraz dziedzicem Królestwa Niebieskiego.
 • Przez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa, po to aby razem z Chrystusem powstać do nowego życia.
 • Ochrzczony zostaje włączony do Kościoła, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, i staje się uczestnikiem Kapłaństwa Chrystusowego.
 • Chrzest otwiera drogę do innych sakramentów, przez co daje nam możliwość nieustannego powrotu do Boga.
 • Wyciska na duszy niezatarte znamię – duchowy charakter upodabniający nas do Boga.

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga.

Zobowiązania wynikające z chrztu

Człowiek ochrzczony:

 • ma być świadkiem Chrystusa w świecie (poznawanie prawd wiary i głoszenie Ewangelii słowem oraz życiem),
 • ma obowiązek wytrwać w miłości Chrystusa (kochać Boga i bliźniego, korzystać z sakramentów świętych, żyć w łasce uświęcającej, przestrzegać przykazań Bożych),
 • ma składać duchowe ofiary (świadomie przeżywać swoje życie, ofiarując Bogu wszystkie trudy cierpienia i radości).
 • Chrzest może przyjąć każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony, który uwierzy w Chrystusa.
 • Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara rozwija się we wspólnocie wierzących, którą jest Kościół.

 

 • Znaki chrztu świętego
 • Znak krzyża uczyniony na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż.
 • Głoszenie słowa Bożego oświeca kandydatów i pobudza ich do udzielania odpowiedzi wiary, nieodłącznej od chrztu.
 • Chrzest oznacza wyzwolenie od grzechu i od kusiciela, czyli diabła, dlatego wypowiada się nad kandydatem egzorcyzm.
 • Woda chrzcielna zostaje poświęcona przez modlitwę. Kościół prosi Boga, by przez swojego Syna i mocą Ducha Świętego zstąpił na tę wodę, aby ci, którzy zostaną w niej ochrzczeni, „narodzili się z wody i z Ducha”.
 • Chrzest. Oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Boga.
 • Namaszczenie krzyżmem świętym, oznacza dar Ducha Świętego dla neofity, który stał się chrześcijaninem, to znaczy „namaszczonym” Duchem Świętym, wszczepionym w Chrystusa, który jest Kapłanem, Prorokiem i Królem.
 • Biała szata ukazuje, że ochrzczony przyoblekł się w Chrystusa i zmartwychwstał z Chrystusem do nowego życia.
 • Świeca chrzcielna zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił neofitę, i że ochrzczeni są w Chrystusie „światłem dla świata”. Nowo ochrzczony jest teraz dzieckiem Bożym w Chrystusie.

 

 • Książki, które mogą pomóc w zrozumieniu wiary katolickiej:
 • W co wierzymy.   abp Fulton  Sheen

·       Sakramenty.  abp Fulton  J. Sheen

·       Siedem tajemnic. O sakramentach   Krzysztof Porosło, Tomasz Grabowski

 • Filmy, które warto obejrzeć (You Tube, Internet):
 • Ja Jestem.     film z roku 2013. reż. Lech Dokowicz
 • Teraz i w godzinę śmierci, film z roku 2017. reż. Dariusz Walusiak
 • Szare Anioły      film z roku 2016. USA. reż. Clifford Azize

 • Kod QR do Katechizmu Kościoła Katolickiego