PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU DZIECI

W parafii sakrament chrztu jest udzielany w każdą niedzielę miesiąca oprócz pierwszej podczas mszy świętej o g. 13.00. Rodzice dziecka oraz kandydaci na chrzestnych, nasi parafianie zobowiązani są do uczestnictwa w konferencji. Katecheza chrzcielna dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych, naszych parafian odbywa się w pierwsze piątki miesiąca o g. 18:30 salce teatralnej.

Wolę chrztu zgłaszają rodzice dziecka. Spisanie aktu chrztu następuje na podstawie okazanego aktu urodzenia dziecka z USC. Rodzice chrzestni są zobowiązani dostarczyć z Parafii swego ZAMIESZKANIA stosowną zgodę na podjęcie się funkcji chrzestnego.

W pierwszy dzień Bożego Narodzenia i w Wielkanoc chrzty również odbywają się podczas mszy świętej o g. 13.00.

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO NT CHRZESTNYCH:

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 –

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.